31 ژانویه

گزارش اطلاعات درسازمان ها

     یکی ازمهم ترین راه های ارائه ی اطلاعات،تهیه ی گزارش اطلاعات است که در طبقه بندی زیرتهیه می شود:

۱-گزارش اطلاعات ساد : حاوی اطلاعاتی است که مدیران راازاوضاع جاری  یا دستاوردهای سازمان مطلع میکند.به طورمثال:میزان فروش روزانه.

۲ -گزارش اطلاعات وضعیتی(میزان پشرفت کار): مدیران رادرجریان بسیاری از مسائل جار ی در بحران هاقرارمی دهد و در عین حال ازپیشرفت ها گزارش می دهد.به طورمثال:پیشرفت های رقبا.

۳-گزارش اطلاعات هشداردهنده : مبین  وقوع  تغییراتی است  که  به  صورت ظهور  فرصت ها ،  پیش بینی مشکلات و  مانند این ها  ظاهر می شود . به طور مثال : نوسانات چشم گیر قیمت مواداولیه.

۴-گزارش  اطلاعات    برنامه ریزی  :  اطلاعات مربوط به برنامه ریزی ، شامل پیشرفت های  عمده  و  برنامه هایی است که  باید در  آینده آغاز  شود . مانند:      برنامه های یک شرکت برای به دست گرفتن  سهم بازار.

۵-گزارش   اطلاعات  عملیات  داخلی : شامل شاخص های مهم  وکلیدی  در خصوص   عملکرد  سازمان  است و از موقعیت هایی گزارش  میدهدکه  نتایج سلامتی یا بیماری سازمان رانشان مدهد.مانند:نرخ برگشت سرمایه.

۶-اطلاعات  هوشمند خارجی: اطلاعات و اظهار نظرها درباره ی فعالیت هادر  محیط یک  سازمان  است  که  شامل دامنه ی  وسیعی از  زمینه های  مختلف ، نظیرتغییرات مربوط به  صنعت و رقبا، نوسانات مالی، شایعات و ماننداین ها می باشد.

۷-گزارش  اطلاعاتی  که  توزیع  خارجی  دارد : شامل  اطلاعاتی   است   که مدیران مایلند آن ها را قبل  از  توزیع  میان سهام  داران یا  رسانه های  خبری ، مورد بررسی قراردهند.مانند:گزارش ترازنامه.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.