2 ژانویه

وظایف مدیر از دید لوتر گیولیک: (POSDCORB)

P: planning: تنظیم برنامه : پیش بینی اقدامات لازم برای نیل به اهداف مطلوب

O: organizing: تشکیل سازمان: تعیین صریح حدود و اختیارات

S:staffing: کارگزینی: تامین شرایط مساعد کار و استخدام و کارآموزی

D:   directing: فرماندهی: هدایت و رهبری سازمان و صدور دستورات برای اخذ تصمیمات خاص

C: coordinating: هماهنگ کردن: تطبیق وظایف مشاغل مختلف به منظور تحقق اهداف مطلوب

 R: reporting :ارتباطات: آگاهی دادن به کسانی که مجری در قبال آنها مسئول است.

B: budgeting: بودجه بندی: تنظیم طرح مالی و دخل و خرج سازمان و نظارت بر اجرای آن

هرچند که در این عوامل هفتگانه لوتر نامی از کنترل برده نشده است اما در واقع کنترل از طریق تنظیم برنامه و سیستم گزارش گیری و بودجه بندی انجام می پذیرد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.