30 ژانویه

اطلاعات و داده

۱-۱٫مفهوم اطلاعات

     اطلاعات درمفهوم عبارت است ازجریان هایی که مجموعه ی دانایی ها راتغییرمی دهد.این تغییرزمانی رخ می دهدکه مطلبی به مجموعه ی دانایی هاافزوده می شود،یاتجدیدساختاری دردانایی ها به وجودآید.اطلاعات ازمهمترین منابع هرسازمان است.مدیران موظفندمنابع سازمان،یعنی نیروی انسانی،مواد اولیه،سرمایه،تجهیزات واطلاعات رابه گونه ای باهم ترکیب کنندکه بهترین استفاده ی ممکن از آنها به عمل آید.اگرنیروی انسانی،مواد،سرمایه وتجهیزات را منابع فیزیکی بدانیم،اطلاعات درزمره ی منابع مفهومی یک سازمان است.

منابع فیزیکی به وسیله ی منابع مفهومی اداره می شود.اطلاعات نیزمنوط به منابع فیزیکی،از طریق سیستم مفهومی انعکاس می یابدوبرای تلفیق منابع مفهومی،می توان ازتکنولوژی اطلاعات بهره گرفت.

۱-۲٫تفاوت اطلاعات وداده

     برخلاف باورعامیانه،واژه ی اطلاعات Information باداده Data بسیارمتفاوت است.برای فهم معنای حقیقی اطلاعات وعدم اختلاط آن با   داده ها،درآغازتعریفی ازاین دوراارئه می ناییم.

-داده هرچیزی است که بتواندیک پدیده راتعریف کند یابه مابشناسد.داده ویژیگی های یک پدیده یا رخدادراتعریف میکندوبعدی ازآن پدیده رانمایان می سازد.داده به خودی خودکاربردی نداردولی دارای مفهوم است.

-اطلاعات براساس یک ساختاربه وجودمی آیدبه این صورت که ازجمع آوری وپردازش داده ها حاصل میشود.درواقع می توان گفت اطلاعات تابعی از داده ها می باشد.

درکل می توان گفت داده ها شامل واقعیت هاواشکالی هستندکه برای کاربر بی معنی است.وقتی که این داده هاپردازش شدندتبدیل به اطلاعات میشوند.درحقیقت  اطلاعات،داده های پردازش شده یاداده های بامعنی می باشند.

تبدیل داده هابه اطلاعات،توسط یک پردازنده ی اطلاعات انجام میشود. پردازنده ی اطلاعات یکی ازعناصرکلیدی سیستم ادراکی است.پردازنده ی اطلاعات می تواندشامل عناصررایانه ی،عناصرغیررایانه ی یاترکیبی ازآن دوباشد.پرادازش اطلاعات دارای مراحلی چون ثبت،مرتب سازی،ترکیب،محاسبه،جمع بندی،ذخیره سازی،بازیافت وتولیدمجدد میباشد.

مهندس دشتدار – مدرس دانشگاه و مشاور مدیریت

INSTAGRAM.COM/YASERDASHTDAR.IR

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.