جلسه برگزار کنید

جلسات روزانه  DOR برگزار کنید

شنونده باشید

نظرات و دیدگاه را جمع آوری نمایید.

حمع بندی نمایید

تصمیم گیری کنید

اقدام کنید.

 

جلسات هفتگی WOR برگزار کنید

این جلسات برای رهگیری است

برنامه ها را دنبال کنید

به دنبال تعیین نقاط ضعف بگردید

تگ گذاری کنید

برنامه های بعدی را بشنوید

نقطه نظراتتان را اعلام کنید

 

جلسات ماهیانه MOR  برگزار کنید

این جلسات فقط به منظور ارزیابی و تحلیل است

موانع پیشرفت را تگ کنید

گزارشات ماهیانه را بررسی کنید

جهت رفع موانع تصمیم گیری کنید

اقدام کنید

رفتن به نوارابزار