لیست فعالیت ها و طراحی ها

تمامی موارد زیر توسط مهندس یاسر دشت دار طراحی و اجرایی گردیده است.

طراحی پلن برنامه ها برای رسیدن به اهداف و تدوین دستورالعمل ها / قوانین و مقررات انضباطی / اداری و کمیته انضباطی :

ردیف کد عنوان مرجع
1 SE-WI-01/04 دستورالعمل مستندسازی سیستم مدیریت جامع سیستم مدیریت جامع
2 SE-CH-01/01 چارت سازمانی سیستم مدیریت جامع
3 SE-CL-02/00 لیست ابزارهای اندازه گیری کالیبراسیون
4 SE-CL-03/00 لیست آزمایشگاه های معتبر کالیبراسیون
5 SE-CL-04/00 برنامه زمانبندی کالیبراسیون تجهیزات و دستگاه ها کالیبراسیون
6 SE-CL-05/00 دستورالعمل کالیبراسیون کالیبراسیون
7 SE-WI-16/01 دستورالعمل آموزش آموزش
8 SE-WI-36/01 دستورالعمل نیازسنجی آموزش آموزش
9 SE-PR-01/00 روش اجرایی فرآیند آموزش آموزش
10 TR-FO-44/00 فرم اعلام ملزومات موردنیاز برگزاری دوره های آموزشی آموزش
11 TR-FO-45/00 فرم ارزیابی دوره های آموزشی آموزش
12 TR-CR-40/00 گواهینامه دوره های آموزشی آموزش
13 TR-FO-56/00 ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی برگزار شده آموزش
14 HS-WI-19/00 دستورالعمل ایمنی و بهداشت ایمنی و بهداشت صنعتی
15 HS-WI-20/00 دستورالعمل کار در کارگاه ایمنی و بهداشت صنعتی
16 HS-WI-21/00 دستورالعمل شرایط اضطراری و بحرانی ایمنی و بهداشت صنعتی
17 HS-WI-22/00 دستورالعمل حریق و روش های اطفاء حریق ایمنی و بهداشت صنعتی
18 HS-FO-08/00 فرم کنترل کپسول های آتش نشانی ایمنی و بهداشت صنعتی
19 HS-FO-65/00 چك ليست ايمني و بهداشت ایمنی و بهداشت صنعتی
20 IT-FO-47/01 شناسنامه سیستم ها آی تی
21 ST-FO-47/02 فرم اقلام و تجهیزات سیستمی واحدها آی تی
22 SE-WI-47/03 دستورالعمل آخرین تغییرات سیستم های کامپیوتری آی تی
23 IT-WI-47/04 فرم آخرین تغییرات سیستم های کامپیوتری آی تی
24 LB-WI-39/00 دستورالعمل آزمایشگاه لرزش و ضربه آزمایشگاه

 

25 LB-WI-40/00 دستورالعمل آزمایشگاه حرارت آزمایشگاه
26
LB-WI-41/00
دستورالعمل آزمایشگاه برودتی آزمایشگاه
27 LB-WI-42/00 دستورالعمل آزمایشگاه حفاظت آزمایشگاه
28 LB-WI-43/00 دستورالعمل آزمایشگاه صاعقه آزمایشگاه
29 TC-DR-47/00 لی اوت انبار انبار
30 ST-FO-57/00 چک لیست بازدید دوره ای انبارها انبار
31 ST-WI-09/00 دستورالعمل انبار انبار
32 SE-WI-05/00 دستـورالـعـمل کـدینگ مـحل استقرار – انــبـار انبار
33 SE-FO-24/00 کاردکس موجودی انبار انبار
34 ST-LI-12/00  چک لیست موجودی اقلام و تجهیزات واحدها انبار
35 ST-FO-92/00 فرم درخواست خروج کالا انبار
36 ST-FO-16/01 فرم درخواست خرید انبار
37 ST-FO-69/00 فرم درخواست خرید – انبار انبار
38 ST-FO-19/01 فرم درخواست کالا از انبار انبار
39 ST-FO-92/00 فرم درخواست خروج کالا انبار
40 ST-FO-17/00 فرم رسید موقت انبار
41 ST-FO-24/00 کاردکس شمارش موجودی کالا انبار
42 ST-FO-25/00 فرم مرجوعی کالا از انبار انبار
43 SE-FO-65/00 چک لیست لوازم ، تجهیزات و دستگاه های شرکت اطمینان بخش انبار
44 PH-WI-34/00 دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان بازرگانی و خرید
45 PH-WI-63/00 لیست سفارشات خرید خارجی قطعات یدکی بازرگانی و خرید
46 PH-WI-64/00 لیست سفارشات خرید خارجی لوازم و تجهیزات بازرگانی و خرید
47 TN-WI-35/00 دستورالعمل بسته بندی و ارسال محصول بسته بندی و ارسال محصول
48 HR-WI-91/00 فرم تایید عملکرد وادامه همکاری ( 3 ، 7 روزه و یکماهه) ارزشیابی عملکرد
49 TC-PM-05/01 فرم تعمیرات نگهداری سه ماهه اول تابلو فنی مهندسی
50 TC-PM-06/01 فرم تعمیرات نگهداری سه ماهه دوم تابلو فنی مهندسی

 

51
TC-PM-07/01
فرم تعمیرات نگهداری سه ماهه سوم تابلو فنی مهندسی
52 TC-PM-08/01 فرم تعمیرات نگهداری سه ماهه چهارم تابلو فنی مهندسی
53 TC-PM-01/00 فرم تعمیرات نگهداری رزوانه تابلو فنی مهندسی
54 TC-PM-04/00 فرم تعمیرات نگهداری ماهیانه تابلو فنی مهندسی
55 TC-PM-03/00 فرم تعمیرات نگهداری هفتگی تابلو فنی مهندسی
56 TC-WI-26/00 دستورالعمل نگهداري و تعميرات فنی مهندسی
57 TC-WI-62/00 فرم درخواست خدمات برون سپاری فنی مهندسی
58 TC-WI-61/00 فرم درخواست خدمات فنی فنی مهندسی
59 TC-WI-21/00 چک لیست تجهیزات همراه فنی مهندسی
60 TC-TA-17/01 جدول مشخصات درخواستی ماژول فنی مهندسی
61 MG-SN-04/00 مدیر اجرایی (مهندسی سیستم ها) حکم کارگزینی
62 MG-SN-05/00 مدیر مالی و حسابداری حکم کارگزینی
63 MG-SN-06/00 تولید حکم کارگزینی
64 MG-SN-15/01 کارشناس فنی مهندسی حکم کارگزینی
65 MG-SN-16/00 کارشناس طراحی مهندسی حکم کارگزینی
66 MG-SN-17/00 کارشناس خرید حکم کارگزینی
67 MG-SN-18/00 کارشناس انبار حکم کارگزینی
68 MG-SN-19/00 کارشناس حسابداری حکم کارگزینی
69 MG-SN-20/00 کارشناس ایمنی و بهداشت صنعتی حکم کارگزینی
70 MG-SN-21/00 کارشناس اداری حکم کارگزینی
71 MG-SN-30/00 حکم کارشناس مونتاژ الکترونیک حکم کارگزینی
72 MG-SN-31/00 حکم کارشناس مونتاژ مکانیکال حکم کارگزینی
73 MG-SN-32/00 حکم تکنسین مونتاژ ساخت (تاسیسات) حکم کارگزینی
74 TC-WI-25/00 دستورالعمل ملاحظات ایمنی ماژول دستورالعمل
75 TC-WI-08/00 دستورالعمل مونتاژ مکانیکال ماژول دستورالعمل
76 TC-WI-03/00 دستورالعمل  طـراحی ترانسـفورمـاتور قدرت دستورالعمل

 

77 SE-FO-86/00 فرم جزییات برگزاری جلسات روزانه – MLP سیستم مدیریت جامع
78 SE-WI-13/01 دستورالعمل MLP (MEETING LEADER PLAN) سیستم مدیریت جامع
79 SE-WI-10/01 دستورالعمل OMP (OPERATING MASTER PLAN) سیستم مدیریت جامع
80 SE-FO-23/00 OMP (Opertion Master Plan) سیستم مدیریت جامع
81 SE-GL-02/00 اهداف برگزاری جلسه روزانه سیستم مدیریت جامع
82 SE-TA-02/03 جدول عناوین شغلی – پروژه سیستم مدیریت جامع
83 MG-IP-01/00 خط مشی کیفیت سیستم مدیریت جامع
84 SE-WI-37/00 دستورالعمل اداره جلسه روزانه سیستم مدیریت جامع
85
MG-IM-01/01
نظام نامه کیفی سیستم مدیریت جامع
86 SE-FO-15/01 فرم صورتجلسه صورتجلسه
87 QC-LI-11/00 چک لیست بازرسی کیفی  ماژول مونتاژ شده کنترل کیفیت
88 QC-LI-13/00 چك ليست تضمين محصول تائيد شده براي تحويل کنترل کیفیت
89 QC-WI-33/00 دستورالعمل طرح ریزی پیش هنگام کیفیت محصول کنترل کیفیت
90 TC-FO-10/00 پایش تعداد بردهای مونتاژ شده مهندسی محصول
91 TC-FO-01/01 پایش پیشرفت روند مونتاژ ماژول مهندسی محصول
92 SE-WI-12/01 دستورالعمل رهگیری ساخت قطعات الکترونیکی مهندسی محصول
93 SE-WI-15/01 دستورالعمل گزارش فعالیت های روزانه پرسنل مهندسی محصول
94 SE-PR-03/00 شرح کلی مدیریت / سرپرستی مهندسی محصول مهندسی محصول
95 PL-FO-75/00 فرم اعلام برنامه تولیدی به کارشناسان فنی مهندسی محصول
96 PL-FO-71/00 فرم اعلام برنامه تولید از فنی مهندسی محصول
97 PL-FO-96/00 فرم پایش بردهای مونتاژ شده مونتاژکاران مهندسی محصول
98 TC-FO-06/01 فرم رهگیری ساخت قطعات الکترونیکی مهندسی محصول
99 TC-FO-46/01 گزارش کار روزانه پرسنل تولیدی مهندسی محصول
100 PL-FO-95/00 فرم لیست قطعات مصرفی و اجزا بردها مهندسی محصول
101 SE-FO-22/00 نمودار تعداد بردهای مونتاژ شده مهندسی محصول
102 SE-FO-89/00 فرم ارزیابی جلسات روزانه DOR

 

103 SE-FO-54/00 فرم اعلام اهداف هفتگی و روزانه DOR
104 SE-WI-07/00 دستورالعمل اداری و منابع انسانی اداری و منابع انسانی
105 HR-FO-42/01 فرم ثبت ورود و خروج پرسنل اداری و منابع انسانی
106 HR-FO-37/00 فرم درخواست اضافه کاری / تعطیل کاری اداری و منابع انسانی
107 HR-FO-72/00 فرم اعلام عدم حضور و غیبت پرسنل اداری و منابع انسانی
108
HR-FO-38/00
فرم درخواست خروج از محل کار اداری و منابع انسانی
109 HR-FO-40/00 فرم درخواست مرخصی ساعتی / روزانه اداری و منابع انسانی
110 HR-FO-90/00 فرم درخواست وروددرمحل کار اداری و منابع انسانی
111 HR-FO-41/01 گزارش کار روزانه – نگهبانی اداری و منابع انسانی
112  HR-FO-116/00 فرم خام قرارداد کار اداری و منابع انسانی
113 SE-PR-02/00 روش اجرایی بازنگری مدیریت بازنگری مدیریت
114 SE-FO-58/00 فرم پیشنهادات و نظرات کارکنان ایمنی و بهداشت صنعتی
115 SE-FO-59/00 فرم پیگیری تصمیمات متخذه بازنگری مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی
116 SE-FO-60/00 فرم صورتجلسه بازنگری مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی
117 SE-FO-77/00 پرسشنامه استخدامی پرسشنامه ها و ارزیابی استخدام
118 SE-WI-17/01 دستورالعمل تولید سـریال سـاخت کدینگ
119 SE-JD-30/01 شرح وظایف کارشناس مونتاژ الکترونیک شرح وظایف
120 SE-JD-08/01 شرح وظایف کارشناس طراحی مهندسی شرح وظایف
121 SE-JD-06/01 شرح وظایف کارشناس حسابداری شرح وظایف
122 SE-JD-10/01 شرح وظایف کارشناس تامین و انبار شرح وظایف
123 SE-JD-16/01 شرح وظایف کارشناس اداری و منابع انسانی شرح وظایف
124 SE-JD-15/00 شرح وظایف سرپرست تولید شرح وظایف
125 SE-JD-11/01 شرح وظایف کارشناس مونتاژ مکانیکال شرح وظایف
126 SE-JD-12/01 شرح وظایف تکنسین تاسیسات شرح وظایف
127 SE-JD-14/00 شرح وظایف کارشناس ایمنی و بهداشت صنعتی شرح وظایف
128 SE-JD-09/01 شرح وظایف کارشناس خرید شرح وظایف

 

129 SE-JD-04/01 شرح وظایف کارشناس فنی مهندسی شرح وظایف
130 SE-JD-02/01 شرح وظایف مدیر فنی مهندسی شرح وظایف
131 SE-JD-05/01 شرح وظایف مدیر تحقیق و توسعه شرح وظایف
132 SE-JD-07/01 شرح وظایف مدیراجرایی ( مهندسی سیستم) شرح وظایف
133 SE-JD-13/01 شرح وظایف مدیر مالی و حسابداری شرح وظایف
134 SE-JD-01/01 شرح وظایف مدیر عامل شرح وظایف
135 TC-FO-106/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  بردIDC OPTO طراحی مهندسی
136
TC-FO-111/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  بردFORWARD COMP طراحی مهندسی
137 TC-FO-107/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  بردDRV-SUPPLY -24V طراحی مهندسی
138 TC-FO-108/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  بردDRV-SUPPLY -300V طراحی مهندسی
139 TC-FO-104/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  بردFORWARD AUX  – طراحی مهندسی
140 TC-FO-113/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  برد24 TO5 طراحی مهندسی
141 TC-FO-105/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  برد PRE CHARGE طراحی مهندسی
142 TC-FO-112/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  برد24  TO  15 – طراحی مهندسی
143 TC-FO-110/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  برد FORWARD  SMPS – طراحی مهندسی
144 TC-FO-109/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  برد DRV OUT – طراحی مهندسی
145 TC-FO-106/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  برد IDC OPTO – طراحی مهندسی
146 TC-FO-67/00 فرم اعمال تغییرات بر روی مدار و PCB  برد واسط تابلو طراحی مهندسی
147 SE-FO-74/00 فرم گزارش روزانه  کارشناسان ، سرپرستان و مدیران گزارش فعالیت
148 TC-DR-35/00 نقشه الکتریکال برد DRV-OUT نقشه ها
149 TC-DR-31/00 نقشه الکتریکال برد 4517-3 نقشه ها
150 TC-DR-33/00 نقشه الکتریکال برد 4517 نقشه ها
151 TC-DR-43/00 نقشه الکتریکال برد FWD-SMPS نقشه ها
152 TC-DR-41/00 نقشه الکتریکال برد FWD-AUX نقشه ها
153 TC-DR-39/00 نقشه الکتریکال برد EL TO PH نقشه ها
154 TC-DR-37/00 نقشه الکتریکال برد DRV SUPP 24 نقشه ها

 

155
SE-FO-76/00 ارزشیابی عام پرسنل ارزشیابی عملکرد
156 SE-FO-79/00 ارزشیابی ویژه تکنسین های واحدهای فنی مهندسی ارزشیابی عملکرد
157 SE-FO-82/00 ارزشیابی ویژه کارشناسان واحدهای فنی مهندسی ارزشیابی عملکرد
158 SE-FO-81/00 ارزشیابی ویژه کارشناسان واحد مهندسی محصول (تولید) ارزشیابی عملکرد
159 SE-FO-80/00 ارزشیابی ویژه پرسنل جوشکاری ارزشیابی عملکرد
160 SE-FO-103/00 ارزشیابی سیستمی پرسنل ارزشیابی عملکرد
161 SE-FO-117/00 ارزشیابی ویژه کارشناسان واحد آموزش ارزشیابی عملکرد
162 SE-FO-83/00 ارزشیابی ویژه کارشناسان واحد فروش ارزشیابی عملکرد
163 SE-FO-124/00 ارزشیابی ویژه مسئول کترینگ ارزشیابی عملکرد
164 SE-FO-125/00 ویژه مسئول دفتر مدیریت کارخانه ارزشیابی عملکرد
165 SE-FO-126/00 ویژه کارمند بایگانی امور اداری و منابع انسانی ارزشیابی عملکرد
166 SE-FO-127/00 ویژه کارگران شاغل در واحد کترینگ ارزشیابی عملکرد
167 SE-FO-128/00 ویژه کارگران خدماتی ارزشیابی عملکرد
168 SE-FO-129/00 ویژه پرسنل نگهبانی و انتظامات ارزشیابی عملکرد
169 SE-FO-130/00 ویژه پرسنل آزمایشگاه ارزشیابی عملکرد
170
SE-FO-122/00 ویژه انباردار انبار محصول ارزشیابی عملکرد
171 SE-FO-123/00 خاص انباردار انبار مواد اولیه و قطعات ارزشیابی عملکرد
172 SE-FO-119/00 خاص سرپرست ارسال محصول ارزشیابی عملکرد
173 SE-FO-120/00 خاص کارشناس برنامه ریزی تولید و هماهنگی ارسال ارزشیابی عملکرد
174 SE-FO-118/00 خاص کارشناسان واحد بازرگانی و خرید ارزشیابی عملکرد
175 PR-CH-03/00 چارت سازمانی مهندسی محصول چارت
176 SL-FO-20/00 درخواست خدمات پس از فروش  فروش
177 SL-WI-06/00 دستورالعمل ارزیابی خدمات پس از فروش  فروش
178 SL-WI-04/00 دستورالعمل خدمات پس از فروش  فروش
179 ST-WI-30/00 دستورالعمل صیانت از اموال مشتریان انبار محصول
180 SL-FO-57/00 فرم نظرسنجي از مشتريان فروش

 

181 KT-PC-07/00 روند فرآیند آشپزخانه روند فرآیند
182 ST-PC-02/00 روند فرآیند انبار قطعات روند فرآیند
183 SE-PC-09/00 روند فرآیند جذب و سازماندهی روند فرآیند
184
FA-PC-04/00 روند فرآیند حسابداری روند فرآیند
185 PH-PC-03/00 روند فرآیند خرید روند فرآیند
186 ST-PC-13/00 روند فرآیند انبار تجهیزات روند فرآیند
187 PR-PC-11/00 روند فرآیند ساخت ترانس روند فرآیند
188 PR-PC-10/00 روند فرآیند مونتاژ برد روند فرآیند
189 ED-PC-08/00 روند فرآیند طراحی مهندسی روند فرآیند
190 TC-PC-07/00 روند فرآیند فنی مهندسی روند فرآیند
191 PR-PC-01/00 روند فرآیند مهندسی محصول روند فرآیند
192 SE-CP-03/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت – اداری کنترل مدارک
193 SE-CP-04/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت -آشپزخانه کنترل مدارک
194 SE-CP-05/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت -بازرگانی و فروش کنترل مدارک
195 SE-CP-06/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت -حسابداری کنترل مدارک
196
SE-CP-07/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت -طراحی مهندسی کنترل مدارک
197 SE-CP-08/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت – فنی مهندسی کنترل مدارک
198 SE-CP-09/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت -نگهبانی کنترل مدارک
199 SE-CP-10/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت – مهندسی محصول کنترل مدارک
200 SE-CP-11/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت -مهندسی سیستم کنترل مدارک
201 SE-CP-12/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت -مدیرعامل کنترل مدارک
202 SE-CP-02/00 کنترل مدارک و مستندات سیستم مدیریت کنترل مدارک
203 SE-LI-14/00 لیست شماره گذاری ها و کدینگ مستندات شماره گذاری و کدینگ
204 SE-WI-29/00 دستورالعمل ثبت آخرین تغییرات لوازم ، تجهیزات و دستگاه ها شماره گذاری و کدینگ
205 TC-WI-28/00 دستورالعمل کدگذاری تجهیزات ، لوازم و دستگاه ها شماره گذاری و کدینگ
206 SE-FO-54/00 فرم شرح بازنگری ها و آخرین تغییرات شماره گذاری و کدینگ

 

 

 

رفتن به نوارابزار