نظارت و ارزیابی

پس از اجرای فاز اول یعنی همان طرح میان مدت کلیه داده ها و گزارش های جمع آوری شده از روز اول مورد ارزیابی قرار میگیرد و تمامی روند فعالیتی ثبت می گردد در صورت وجود مشکل یا مانع موضوع مورد بررسی و مباحثه با مدیران مربوطه قرار خواهد گرفت.

بیاد داشته باشیم هرتغییری با مقاومت روبرو خواهد شد اما از آنجایی که جلسه حضوری با مدیریت ارشد و تعیین اهداف و برنامه صورت میگردد میبایستی عزم کافی و حدیت همراه با قاطعیت لازم مورد تاکید باشد تا بتوان طرح تحول مدیریتی را به درستی پیاده سازی نمود.

رفتن به نوارابزار