انواع سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی

سیستم های یکپارچه با هدف رفع نیازهای حیاتی سازمانها طراحی و پیاده سازی می شوند. این سیستم ها ابزارهایی برای پشتیبانی فعالیت های کسب و کار فراهم کرده و خدمات متعددی را برای یک کسب و کار فراهم می کنند

سیستم های یکپارچه با هدف رفع نیازهای حیاتی سازمانها طراحی و پیاده سازی می شوند. این سیستم ها ابزارهایی برای پشتیبانی فعالیت های کسب و کار فراهم کرده و خدمات متعددی را برای یک کسب و کار فراهم می کنند

که برخی از آنها عبارتند از:

  • فروش، صدور صورتحساب و پرداخت آنلاین
  • نمایش کاتالوگ تعاملی کالاها
  • مدیریت محتوا
  • مدیریت روابط با مشتریان
  • یکپارچه سازی فرآیندهای تولید و کسب و کار
  • مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • مدیریت یکپارچه منابع سازمانی
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت هوش کسب و کار
  • امنیت و هماهنگی کسب و کار

اساسا این فعالیت ها بر روی مدلسازی و کنترل فعالیت های کسب و کار تمرکز دارند. این امر از طریق مشاهده، پردازش و ذخیره سازی تعداد زیادی از اطلاعات و همچنین خودکارسازی فرآیندهای کسب و کار روی می دهد.

بر پایه تعاریف فوق، محصولات زیادی در دنیای کسب و کار توسعه داده شده اند. برخی از این محصولات عبارتند از: